#NoSinEvidencia

L’evidència científica és un dels pilars sobre els quals s’assenta la medicina moderna. Això no sempre ha estat així: durant anys es van aplicar tractaments mèdics sense comprovar prèviament la seva eficàcia i seguretat . Alguns varen ser efectius, encara que molts varen tenir resultats desastrosos .

No obstant això, en l’època en què més coneixements científics s’acumulen de la història de la humanitat, hi ha encara pseudo-ciències que pretenen, sense demostrar cap efectivitat ni seguretat , passar per disciplines properes a la medicina i arribar als pacients .

Els signants d’aquest manifest, professionals sanitaris i d’altres branques de la ciència, periodistes i altres, som conscients que la nostra responsabilitat, tant legal com ètica, consisteix a aportar el millor tractament possible als pacients i vetllar per la seva salut . Per això, l’aparició en els mitjans de comunicació de notícies sobre l’obertura d’un procés de regulació i aprovació de medicaments homeopàtics ens preocupa com sanitaris, científics i ciutadans, i creiem que hem d’actuar al respecte. Les declaracions de la directora de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) assegurant que «no tots els medicaments homeopàtics han de demostrar la seva eficàcia» i que «la seguretat no s’ha de demostrar amb assajos clínics específics» no fan sinó augmentar la nostra preocupació .

Per tant , sol·licitem :

  1. Que no s’aprovi cap tractament que no hagi demostrat, mitjançant assajos clínics reproduïbles, unes condicions d’eficàcia i seguretat almenys superiors a placebo. La regulació d’uns suposats medicaments homeopàtics sense indicació terapèutica és una greu contradicció en si mateixa i ha de ser rebutjada. Si no està indicat per a res, per què cal donar-lo? .

  2. Que l’AEMPS retiri de la comercialització aquells fàrmacs, de qualsevol tipus, que malgrat haver estat aprovats, no hagin demostrat una eficàcia més gran que el placebo o que presentin uns efectes adversos desproporcionats.

  3. Que el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i la resta d’autoritats sanitàries persegueixin a aquelles empreses que atribueixen qualitats curatives o beneficioses per a la salut als seus productes sense haver-ho demostrat científicament.

  4. Que el Consell General de Col·legis de Metges d’Espanya / Organització Mèdica Col· legial , en compliment de l’article 26 del Codi de Deontologia Mèdica, desaprovi als facultatius que prescriguin tractaments sense evidència científica demostrada.

#NoSenseEvidència

La evidencia científica es uno de los pilares sobre los que se asienta la medicina moderna. Esto no siempre ha sido así: durante años, se aplicaron tratamientos médicos sin comprobar previamente su eficacia y seguridad. Algunos fueron efectivos, aunque muchos tuvieron resultados desastrosos.

Sin embargo, en la época en la que más conocimientos científicos se acumulan de la historia de la humanidad, existen todavía pseudo-ciencias que pretenden, sin demostrar ninguna efectividad ni seguridad, pasar por disciplinas cercanas a la medicina y llegar a los pacientes.

Los firmantes de este manifiesto, profesionales sanitarios y de otras ramas de la ciencia, periodistas y otros, somos conscientes de que nuestra responsabilidad, tanto legal como ética, consiste en aportar el mejor tratamiento posible a los pacientes y velar por su salud. Por ello, la aparición en los medios de comunicación de noticias sobre la apertura de un proceso de regulación y aprobación de medicamentos homeopáticos nos preocupa como sanitarios, científicos y ciudadanos, y creemos que debemos actuar al respecto. Las declaraciones de la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) asegurando que “no todos los medicamentos homeopáticos tienen que demostrar su eficacia” y que “la seguridad no se tiene que demostrar con ensayos clínicos específicos” no hacen sino aumentar nuestra preocupación.

Por lo tanto, solicitamos:

  1. Que no se apruebe ningún tratamiento que no haya demostrado, mediante ensayos clínicos reproducibles, unas condiciones de eficacia y seguridad al menos superiores a placebo. La regulación de unos supuestos medicamentos homeopáticos sin indicación terapéutica es una grave contradicción en sí misma y debe ser rechazada. Si no está indicado para nada ¿para qué hay que darlo?.

  2. Que la AEMPS retire de la comercialización aquellos fármacos, de cualquier tipo, que pese a haber sido aprobados, no hayan demostrado una eficacia mayor que el placebo o que presenten unos efectos adversos desproporcionados.

  3. Que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el resto de autoridades sanitarias persigan a aquellas empresas que atribuyen cualidades curativas o beneficiosas para la salud a sus productos sin haberlo demostrado científicamente.

  4. Que el Consejo General de Colegios de Médicos de España / Organización Médica Colegial, en cumplimiento del artículo 26 del Código de Deontología Médica, desapruebe a los facultativos que prescriban tratamientos sin evidencia científica demostrada.

#NoSinEvidencia

Un comentario sobre “#NoSinEvidencia

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s